top of page

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ KULLANICISI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Ocak Yılmaz Hukuk Ofisi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Ocak Yılmaz Hukuk Ofisi’ın internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Ocak Yılmaz Hukuk Ofisi ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve yalnızca dijital ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Ocak Yılmaz Hukuk Ofisi iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

İletişim Kısmından Bize Ulaşmanız Durumunda

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, adres, e-posta, IP adresi).

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, TCKN).

Siteyi Yalnızca Ziyaret Etmeniz Durumunda

İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri)

 

Toplanan kişisel verileriniz;

  • Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

  • Hizmetlerimizi geliştirmek, hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

  • Hizmetlerimize şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

  • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçinde aktarılabilecektir. Ayrıca, ofisimiz ile paylaşmış olduğunuz kimlik ve iletişim bilgileriniz açık rızanız doğrultusunda şirket faaliyetleri kapsamında gerekli süreçlerin yürütülebilmesi için web sitesinin yutdışında bulunan servera aktarımı gerçekleştirilebilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Ocak Yılmaz Hukuk Ofisi’ın tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili kişinin hakları

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre info@ocakyilmaz.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.

bottom of page